Podmínky používání

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto podmínky použití upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Didli, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 10877673 (dále jen „poskytovatel“) a dalšími osobami, uživateli služby Didli.cz (dále jen „uživatel“). Dále upravují práva a povinnosti při využívání služby Didli, webové stránky a další související právní vztahy.

1.2 Znění podmínek použití může poskytovatel měnit či doplňovat. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce.

1.3 Didli není internetovým obchodem a neodpovídá za správnost poskytnutých údajů od partnerů, a to včetně cen, popisků, dostupností či přesnosti fotografií. Před každým nákupem doporučujeme zkontrolovat údaje na stránkách obchodu, na které jste z Didli přesměrováni. Na všechny nabízené produkty se vztahují podmínky stanovené třetími stranami a Didli za ně nenese zodpovědnost.

2. Obsah smlouvy o poskytování služeb

2.1 Tyto podmínky řídí váš přístup ke službám Didli a jejich užití a tvoří zákonnou dohodu mezi vámi a Didli. Přístupem ke Didli a jiným použitím těchto služeb potvrzujete, že jste si tyto podmínky pročetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi.

3. Podmínky služeb

3.1 Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

3.2 Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

4. Využívání služby

4.1 Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám.

4.2 Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

4.3 Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

5.2 Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

6.1 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

6.2 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

6.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

6.4 Uživatel má možnost dát nepodmíněný souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami na adresu uživatele. Zároveň má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat.

6.5 Podrobné informace o Zásadách zpracování osobních údajů a Zásadách používání cookies najdete na příslušných stránkách, které jsou nedílnou součástí Podmínek používání.

7. Vyhledávání

Pro úplný seznam výsledků prohledáváme názvy produktů a popisné texty produktů několika milionů nabídek poskytnutých partnery. Do vyhledávání také zahrnujeme názvy produktových kategorií, a/nebo produktové parametry. Výsledky vyhledávání řadíme dle relevance k hledanému výrazu. Výsledky vyhledávání na bázi názvu produktu mají vyšší relevanci než výsledky vyhledávání na bázi popisných textů. V seznamu výsledků proto zobrazujeme výše ty produkty, které obsahují v názvu produktu klíčové slovo, než jiné produkty.

7.2 Vyhledávání několika slov může vést k výsledkům vyhledávání, kde se hledané výrazy zobrazují vedle sebe nekoherentně. To může zahrnovat, ale není omezeno na vyhledávání určitých značkových výrobků ve spojení s obecnými výrazy. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výpisu našich výsledků vyhledávání, narazíte na chyby nebo zjistíte, že došlo k porušení práv k ochranným známkám, neváhejte se na nás obrátit na adrese info@didli.cz.

8. Užívání webové stránky

8.1 Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.

8.2 Poskytovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost uživatelů.

8.3 Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodčím senátem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu (dále jen „Rozhodčí soud“) s Rozhodčími pravidly uvedeného soudu, a to on-line v souladu se Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line. Rozhodčí senát se bude skládat ze tří (3) rozhodců. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Každá strana bude jmenovat jednoho (1) rozhodce ze seznamu rozhodců vedeného tajemníkem uvedeného rozhodčího soudu. Dva (2) rozhodci takto jmenovaní zvolí ze seznamu rozhodců předsedu rozhodčího senátu. Pokud by strany nejmenovaly rozhodce v průběhu třiceti (30) dnů od data, kdy je o to soud požádá, nebo pokud by jmenovaní rozhodci v průběhu čtrnácti (14) dnů od svého jmenování nezvolili předsedu rozhodčího senátu, jmenuje rozhodce či předsedu rozhodčího senátu předseda Rozhodčího soudu.

9.3 Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě.

9.4 Kontaktní údaje poskytovatele: adresa: Praha 10, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, Česká republika, adresa elektronické pošty: info@didli.cz.